Testēšana

Testesana_1Testēšanas  laboratorija sniedz koksnes un tās produktu testēšanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs. Mūsu specializācija ir koksnes materiālu un produktu testēšana, tomēr plašās tehniskās iespējas un zināšanas ļauj veikt testēšanas pakalpojumus plašākam materiālu un produktu klāstam.

Kvalitātes politika:

 • Testēšanas laboratorijas kvalitātes sistēmas darbību reglamentē aktuāla laboratorijas kvalitātes rokasgrāmata, standarts LVS EN ISO/IEC 17025, dokuments EA-2/17 un Eiropas Parlamenta un Padomes  2011.gada 9.marta Regula Nr.305/2011 prasības.
 • Laboratorija veic koksnes materiālu, to izstrādājumu, būvizstrādājumu un mēbeļu testēšanu izsniedzot  testēšanas pārskatus.
 • Testēšanas process tiek veikts atbilstoši nacionālās, EN un ISO sistēmas standartiem un normatīvajiem dokumentiem, izmantojot atbilstošu aprīkojumu un iesaistot tikai kompetentu personālu testēšanas darbu izpildē.
 • Pakalpojumus sniedz gadījumā, ja pasūtītājam ir pieņemamas laboratorijas  darbību reglamentējošās procedūras, instrukcijas un noteikumi, kā arī, ja viņš tos ievēro.
 • Laboratorija savā darbībā nodrošina objektivitāti un konfidencialitāti.

Testēšanas laboratorija piedāvā pakalpojumus sekojošos funkcionālajos sektoros:

Mēs piedāvājam ne tikai būvizstrādājumu fizikāli mehāniskos un ugunsreakcijas testus, enerģētiskās koksnes un citas cietās biomasas testus, mēbeļu un virsmu apdares  testus, bet arī dažādus nestandarta testus pēc iepriekšējas vienošanās ar pasūtītāju.

Testēšanas laboratoriju ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) un tai ir piešķirts reģistrācijas Nr. T-316 (akreditācijas apliecība). LATAK ir Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) daudzpusējā savstarpējas atzīšanas līguma (EA MLA) parakstītājs, kas apliecina to, ka Testēšanas laboratorijas izsniegtie testēšanas pārskati ir atzīstami visās Eiropas ekonomiskās zonas valstīs.

Testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt koksnes materiālu un to izstrādājumu un mēbeļu mehānisko un fizikālo testēšanu un koksnes materiālu un to izstrādājumu mehānisko un fizikāli ķīmisko testēšanu (akreditācijas sfēra).

Testēšanas laboratorija ir Eiropas Savienības (ES) notificēta institūcija būvizstrādājumu regulas Nr.305/2011 ietvaros un tā reģistrēta notificēto institūciju reģistrā Nr. NB2040. Testēšanas laboratorija ir kompetenta veikt būvizstrādājumu atbilstības vērtēšanu un tai ir tiesības izsniegt starptautiski atzītus testēšanas pārskatus reglamentētajā sfērā par koka izstrādājumu un konstrukciju mehāniskajām īpašībām un to reakciju uz uguni.

Testēšanas laboratorija ir starptautiskās organizācijas EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification) biedrs, kuram piešķirta EGOLF apliecība, un arī asociācijas LATLAB (Latvijas Testēšanas laboratoriju asociācija) biedrs (aplieciba).

PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

Pasūtījuma noformēšanas veidlapas:

Testēšanas pakalpojumu sniegšanas kārtība:

 1. Klienta interese par testēšanas pakalpojumu.
 2. Klients aizpilda pasūtījuma noformēšanas veidlapu.
 3. Aizpildītu pasūtījuma noformēšanas veidlapu Klients nosūta Testēšanas laboratorijai pa faksu (63010609) vai e-pastu (meka@e-koks.lv).
 4. Nepieciešamības gadījumā Teestēšanas laboratorija pieprasa Klientam papildus informāciju par testējamo paraugu/-iem.
 5. Testēšanas laboratorija sagatavo līgumu un nosūta Klientam caurskatīšanai (standarta līguma formu skatīt šeit).
 6. Klients un Testēšanas laboratorija savstarpēji vienojas par  līguma nosacījumiem.
 7. Klients piegādā Testēšanas laboratorijai paraugu/-us, pasūtījuma noformēšanas veidlapas oriģinālu un divus, no Klienta puses, parakstītus līguma eksemplārus.
 8. Testēšanas laboratorija paraksta līgumu un vienu eksemplāru nogādā Klientam.
 9. Testēšanas laboratorija veic testēšanas darbus un sagatavo testēšanas pārskatus saskaņā ar līguma nosacījumiem.
 10. Testēšanas laboratorija nodod Klientam testēšanas pārskatus.

Kontaktpersona papildus informācijas gadījumā – Kārlis Būmanis.