24
Jan

Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā

Projekta Nr.: 23-00-A01612-000004

Projekta mērķis: Veicināt meža daudzpusīgās ekosistēmas inovatīvu un ekonomiski pamatotu meža apsaimniekošanas plānošanu, īpaši pilsētu un pilsētām pieguļošo mežu ekosistēmās, pielietojot mūsdienīgas metodes un IT sniegtās iespējas. Tādējādi papildinot mežu apsaimniekošanu ar jaunu elementu, kas var padarīt dabai draudzīgāku meža apsaimniekošanu un interešu sabalansēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas būs brīvi pieejama visiem meža apsaimniekotājiem un izmantojama meža apsaimniekošanas plānu izstrādē.

Partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (vadošais partneris), SIA “Rīgas meži”, SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, SIA “SunGIS”, SIA “RGP”, Biedrība “Latvijas Mednieku savienība”, Biedrība “Pierīgas partnerība”, SIA “Niedrāji MR”.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2023. – 31.05.2025.

Projekta kopējais finansējums: EUR 483 909,94, t.sk. ELFLA finansējums – EUR 435 518,93, savukārt SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” projekta budžeta daļa: EUR 40 970.

Projekts tiek realizēts ar ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākumam “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” finansiālo atbalstu.