Privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (turpmāk – MeKA), apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

Šī privātuma politika izskaidro, kā MeKA apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

MeKAs Privātuma politika ir pamats visa veida personas datu apstrādei, ko veic MeKA.

Pārziņa kontaktinformācija: Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001, Tālr. +371 63010605, e-pasts: meka@e-koks.lv.

 

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā. MeKA personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju persona mums nodod, ir katra paša atbildība. Personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās datu apstrādes darbības mērķim.

MeKAs personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar tās darbības virzieniem, uzņēmuma mērķiem un uzdevumiem.

MeKA apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • līguma sagatavošana, noslēgšana un pārraudzīšana;
 • personāla atlase un vadība;
 • efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana;
 • tālākizglītības pasākumu nodrošināšana.

MeKA apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • līguma noslēgšana vai izpilde;
 • datu subjekta piekrišana.

MeKA organizēto un dalības pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un MeKA vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

MeKA var nodot klienta datus tālāk trešajām personām tikai tiesību aktos noteiktos gadījumos – ja to pieprasa kāda no valsts iestādēm vai ja tas ir nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai.

Tāpat MeKA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

 

Kāda veida un kādam nolūkam MeKA vāc personas datus?

MeKA vāc un apstrādā personas datus par saviem klientiem, darbiniekiem un piegādātājiem, lai veiktu uzņēmējdarbību un sasniegtu stratēģisko mērķi – apvienot augstskolas un nozares uzņēmēju spēkus, lai celtu meža nozares konkurētspēju Baltijā.

Datu apstrāde tiek veikta tikai konkrētiem mērķiem un tie netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams. MeKA rīcībā ir klienta izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie dati, lai MeKA varētu īstenot savu saistību izpildi pret klientiem.

MeKA veic klientu datu apstrādi, vienā vai vairākos no zemāk minētajiem gadījumiem:

 • tas nepieciešams līguma izpildei vai noslēgšanai;
 • to nosaka likums;
 • tas nepieciešams leģitīmu (likumīgu) interešu īstenošanai;
 • ir saņemta klienta piekrišana.

Datus satura un mārketinga kampaņām, loterijām, izlozēm, komerciāliem paziņojumiem un līdzīgām aktivitātēm MeKA izmanto tikai ar klienta piekrišanu.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

MeKA glabā personas datus tikai tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes mērķiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu glabāšanai.

 

Kādas sīkdatnes MeKA izmanto mājaslapā?

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem. Šīs sīkdatnes identificē apmeklētāja iekārtu, taču neizpauž identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk
apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti.

MeKA neidentificēs individuālos apmeklētājus, kā arī neatklās šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot Web lapas apmeklētāju privātumu.

 

Sīkdatņu kontrole

Pēc vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/ , https://wordpress.org/support/article/cookies/ ). Var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir iekārtā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana iekārtā. Taču tādā gadījumā personai manuāli būs jāpielāgo iestatījumi un pastāv varbūtība, ka visas mājaslapas funkcijas nedarbosies.

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus MeKA par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot MeKA birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41, LV-3001, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
  meka@e-koks.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

MeKA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu MeKA birojā Jelgavā, Dobeles ielā 41, LV-3001, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai nosūtot elektroniski iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz elektroniskā pasta adresi meka@e-koks.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Personas datu aizsardzība

MeKA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, MeKA izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.

MeKA rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota MeKAs mājaslapā vai citādā iespējamā veidā.

 

Izmaiņas Privātuma politikā

MeKA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.e-koks.lv.