Vēsture

2015.gadā

Tika veikta testēšanas laboratorijas pārakreditācija, kuras rezultātā saņemta akreditācijas apliecība līdz 2020.gadam, piešķirot LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-316.
Laboratorija ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši:

2010.gada aprīlī
Iepazīstoties ar meža nozari, Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers viesojās arī MeKA, kuras laikā tika prezentēta institūta darbība un noorganizēta ekskursija tā laboratorijās.
2009. gada martā
MeKA noslēdz sadarbības līgumu ar Jelgavas Amatniecības vidusskolu par praktisku semināru/ lekciju organizēšanu.
2008. gada oktobrī
MeKA noslēdz sadarbības līgumu ar Francijas izglītības iestādi „Groupe Ecole Superieure Du Bois” (ESB) Nantē koksnes tehnoloģijas izglītības un pētnieības jomā.
2008. gada aprīlī
Eiropas Komisija paziņoja, ka MeKA Testēšanas laboratorija atzīta kā ES paziņotā (notificētā) institūcija būvizstrādājumu direktīvas 89/106/EEC ietvaros un tai piešķirts notificēto institūciju reģistra numurs NB 2040
2008. gada februārī
MeKA noslēdz sadarbības līgumu ar Polijas institūtu „Instytut Technologii Drewna (ITD) Poznaņā koksnes produktu testēšanas un pētniecības jomā.
2008. gada janvārī
MeKA uzsāk projekta realizāciju par Meža mašīnu operatoru mācību centra izveidi, lai piedāvātu augsti kvalificētus apmācību pakalpojumus darbā ar mežizstrādes tehniku.
2007. gada februārī
MeKA kļūst par pilntiesīgu EGOLF (European group of organisations for fire testing, inspection and certification) biedru (PDF).
2006. gada jūnijā
MeKA Testēšanas laboratorijai piešķirta akreditācija atbilstoši testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences standartam LVS EN ISO/IEC 17025, pamatojoties uz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja lēmumu. Testēšanas laboratorijai ir piešķirts LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-316-03-2006-A un tā ir kompetenta veikt koksnes materiālu un to izstrādājumu un mēbeļu mehānisko un fizikālo testēšanu un koksnes materiālu un to izstrādājumu mehānisko un fizikāli ķīmisko testēšanu.
2006. gada maijā
MeKA Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu, reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā ar Nr. 444074 (PDF).
2005. gada maijā
MeKA Tālākizglītības centrs piedāvā iespēju apgūt apmācību kursus, izmantojos tālmācības platformu.
2005. gada maijā
MeKA Tālākizglītības centrs reģistrēts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mācību iestāžu reģistrā ar Nr. 2860800442 (PDF).
2004. gada decembrī
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU, ar 6%), a/s „Latvijas Valsts meži” (LVM, ar 40%) un Latvijas Kokrūpniecības federācija (LKF, ar 54%), parakstot dibināšanas līgumu, dibināja komercsabiedrību SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, saīsināti – MeKA.