Pētniecība

patnieciba„Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs” ir MeKA struktūrvienība, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā.

Zinātniskās pētniecības centrs MeKAs mājas lapā publicē zinātniskās darbības gada pārskatus par paveikto meža un koksnes produktu attīstības jomā.

Zinātniskās darbības gada pārskati:

Zinātniskās pētniecības centrs organizē un veic pētījumus meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības jomā, kas ir būtiski meža nozares konkurētspējas pilnveidošanai.

Pētnieciskie darbības virzieni:

Zinātniskās pētniecības centram ir nozīmīga loma, sniedzot metodisko un tehnisko palīdzību Latvijas Lauksaimniecības  universitātei (LLU), studiju un zinātniskās pētniecības darbības īstenošanā, kā arī organizējot un konsultējot LLU pedagoģisko sastāvu tā zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanai.Nozīmīgs ir ieguldījums arī jauno zinātnieku piesaistē un izaugsmes nodrošināšanā.

Pieredzes apmaiņai un zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai zinātniskās pētniecības centrs organizē un piedalās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs. Zinātniskas pētniecības  centrs cieši līdzdarbojas ar vadošajiem pētniecības institūtiem Latvijā un arī ārpus mūsu valsts robežām.

MeKA ir Eiropas sadarbības tīkla INNOVAWOOD biedrs, kas aktīvi atbalsta inovācijas meža, koksnes un mēbeļu nozarēs un darbojas pētniecības, izglītības, apmācības un  tehnoloģiju pārneses jomā, kā arī līdzdarbojas Eiropas Meža Tehnoloģijas platformas (FOREST-BASED SECTOR TECHNOLOGY PLATFORM) diskusijās par stratēģiskajiem pētījuma attīstības virzieniem.

Kontaktpersona papildus informācijas gadījumā – Andrejs Domkins.