Koksnes materiāli un tehnoloģijas

koksnesMateriali petniecibaKoksnes plašāka pielietojuma sekmēšana ir viens no pamatuzdevumiem, kas akcentēts arī ilgtermiņa plānošanas dokumentā „Latvijas mežsaimniecības un uz koksnes resursiem balstītas rūpniecības tehnoloģiskās platformas vīzija 2030”. Ļoti būtiski ir savlaicīgi risināt tehniskus un tehnoloģiskus jautājumus, jo, lai koksni un tās produktus varētu izmantot daudz plašāk, ir jāpamato to atbilstība jaunajam pielietojumam vai arī jārada jauni produkti jaunajai pielietojuma sfērai.

Galvenā šā brīža aktualitāte ir palielināt koksnes konkurētspēju būvniecībā, gan vairāk pielietojot to darbos un vietās, kur tā tiek jau izmantota, gan arī novēršot šķēršļus, kas neļauj to izmantot plašāk un daudzveidīgāk. Tādēļ koksnes izmantošanas jaunu risinājumu un inovatīvu materiālu pielietošanas iespēju apskatei tiek veikti rūpīgi plānoti un ilglaicīgi pētījumu.

Pētniecības virzieni:

  • Latvijas rūpnieciski izmantojamo koku sugu koksnes kā konstrukciju materiāla kvalitātes kompleksa izvērtēšana, atkarībā no augšanas apstākļiem un mežsaimnieciskajiem pasākumiem,
  • Zāģmateriālu kvalitātes prognozēšana, izmantojot augstās precizitātes sensoru tehnoloģijas apaļkoku kvalitātes novērtēšanai,
  • Saplākšņu kvalitātes prognozēšana, atkarībā no izejmateriāla kvalitātes un ražošanas tehnoloģijas,
  • Mazvērtīgas koksnes pielietošanas iespējas koksnes kompozītu materiālu izgatavošanai,
  • Masīvās un līmētās koksnes celtniecības materiālu stiprības rādītāju noteikšana, izmantojot nesagraujošas pārbaudes metodes,
  • Koksnes stiprības noteikšanas metožu salīdzinājums,
  • Latvijas koku sugu koksnes līdzsvara mitruma pētījumi dažādos apstākļos, pie dažāda gaisa mitruma un temperatūras, precizētu ekspluatācijas mitruma normu izstrādei,
  • Koksnes ekspluatācijas īpašību uzlabošana izmainot fizikāli mehāniskos parametrus.